Koło charytatywne działające przy naszej parafii skupia młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Odgrywa ono bardzo ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Główna działalność Koła opiera sie na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących.

Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie. Działalność członków Koła oparta jest na zasadach wolontariatu i jest realizacją Chrystusowego przykazania miłości bliźniego. Przedmiotem tej miłości są najsłabsi, którzy sami sobie pomóc nie mogą lub nie potrafią z powodu choroby, czy kalectwa. Bezinteresowna pomoc wypływająca z serca, daje radość wszystkim, którzy znajdują sie w jej zasięgu: młodzieży, wychowawcom, a nade wszystko najsłabszym, czekającym na pomocną dłoń.

Obszarem działania Koła jest:
– szkoła, a w niej chory kolega, koleżanka, która nie jest akceptowana w swoim zespole klasowym;
– środowisko lokalne, a w nim starszy, samotny, cierpiący człowiek, czekający na spotkanie, rozmowę i na konkretną pomoc;
– parafia, a w niej ścisła współpraca z parafialnym oddziałem Caritas.

Aby Szkolne Koło „Carias” mogło zrealizować swoje zamierzenia, potrzebna jest odpowiednia atmosfera oparta na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i przyjaźni. Wspólnie spędzony czas jest czasem uczenia sie współdziałania na rzecz określonego dobra. Tworzy się łańcuch ludzkich serc, w którym każde ogniwo jest potrzebne i ważne. Działalność Koła jest żywym przykładem wiary chrześcijańskiej i przyczynia się do większego zrozumienia nauki Jezusa Chrystusa, do szerzenia Miłosierdzia Bożego w codziennym życiu szkoły, do budowania wyobraźni miłosierdzia, o którą tak prosił Św. Jan Paweł II.