W naszej parafii do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej

„Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.”

KKK 1285-1314

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

  • w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
  • w każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty i uczestniczyć we Mszy św.;
  • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
  • zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
  • odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;
  • w „przygotowaniu dalszym” do Sakramentu Bierzmowania uczestniczą także uczniowie klas VII SP – zobowiązują się oni do uczestnictwa we Mszach św. w każdą niedzielę i wyznaczone święto oraz odprawiają dziewięć I piątków miesiąca.

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowania?

Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).
Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:

  1. Skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu)
  2. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania) – zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania
  3. W przypadku świadków z poza parafii – zaświadczeniem własnego proboszcza zezwalające na bycie świadkiem bierzmowania

Bierzmowanie osób dorosłych

Osoby, które nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do Kancelarii Parafialnej i księdza proboszcza w celu ustalenia formy przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do Bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w Bazylice Katedralnej w Kielcach, gdzie Sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku. Gdy młodzi ludzie zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby podjąć się funkcji rodziców chrzestnych, lub z zamiarem zawarcia małżeństwa, duszpasterz zawsze zapyta, czy są już bierzmowani. W razie stwierdzenia, że nie przyjęli tego Sakramentu należy zachęcić ich, aby jak najszybciej przyjęli Bierzmowanie.

 

Instrukcja dotycząca bierzmowania

 

Kielce, dnia 1 października 2018 r.           

Instrukcja dotyczącą przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej i Ponadpodstawowej.
 
 

§ 1

Odpowiedzialnymi za przygotowanie do sakramentu bierzmowania są rodzice kandydata, proboszcz parafii, duszpasterz delegowany przez proboszcza oraz sam kandydat do bierzmowania.

§ 2

Ogólną zasadą jest przyjęcie sakramentu bierzmowania najwcześniej w VIII klasie szkoły podstawowej.

§ 3

Do grona kandydatów do bierzmowania może zostać dopuszczona tylko ta osoba, która uczestniczy w katechezie szkolnej.

§ 4

1. Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania powinno trwać jeden rok kalendarzowy.
2. Przygotowanie do bierzmowania obejmuje elementy obowiązkowe oraz dodatkowe.

3. Do elementów obowiązkowych należy:
a/ 15 spotkań formacyjnych w małych grupach – odmiennych w formie i treści od katechezy szkolnej – z kandydatami do bierzmowania w ramach katechezy parafialnej;
b/ 5 celebracji liturgicznych;
c/ 3 spotkania z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
4. Do elementów dodatkowych należy:
a/ posiadanie przez kandydatów „Niezbędnika Bierzmowanego”, w którym przez wpisy dokumentują oni udział w formacji;
b/ sprawdzenie wiedzy religijnej kandydatów, w zakresie nieprzekraczającym ram określonych w „Niezbędniku Bierzmowanego”.
c/ Inne formy ewangelizacji (np. rekolekcje, dzień skupienia)

5. Elementy dodatkowe mogą zostać wprowadzone w ścisłej współpracy duszpasterza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania z rodzicami kandydatów.

§ 5

1. W prowadzeniu spotkań formacyjnych i celebracji dla kandydatów do bierzmowania duszpasterze korzystają z materiałów i pomocy wskazanych przez Wydział Katechetyczny.
2. Autorskie programy opracowane przez duszpasterzy odpowiedzialnych za przygotowanie do bierzmowania, winny zostać zatwierdzone przez Wydział Katechetyczny.

§ 6

1. Miejscem przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania oraz jego celebracji jest parafia aktualnego zamieszkania kandydata do bierzmowania.
2. Jeżeli z poważnych powodów rodzice kandydata wnoszą do proboszcza parafii prośbę
o zmianę miejsca przygotowania i udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania, to należy rozważnie i życzliwie rozstrzygnąć ich prośbę.

§ 7

Kandydaci do bierzmowania mogą zachowywać imię chrzcielne, jeżeli jest ono związane
z patronem chrześcijańskim, albo mogą wybrać nowe imię, które nosili święci lub błogosławieni.

           § 8       

W odniesieniu do świadka bierzmowania należy zachować następujące normy:
1/ Świadkiem – o ile jest to możliwe – powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami;
2/ Świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem;
3/ Mając na uwadze tradycję, z reguły świadkiem bierzmowania powinna być osoba tej samej płci co kandydat. Jeżeli na świadka bierzmowania została wybrana osoba odmiennej płci co kandydat, a spełnia wszystkie pozostałe wymogi, należy ja dopuścić do pełnienia funkcji świadka; 
 4/ Jeżeli świadkiem bierzmowania ma być uczeń, musi przedstawić zaświadczenie
o uczestniczeniu w katechezie szkolnej;
5/ Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji;
6/ Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego.

§ 9

Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony ten sakrament oraz dostarczyć sprawozdanie z przygotowania do bierzmowania do Wydziału Katechetycznego.

§ 10

We wszystkich sprawach sporych w odniesieniu do przygotowania do sakramentu bierzmowania, decyzję podejmuje Wydział Katechetyczny.
   
 

                                                                                                    † Jan Piotrowski 
                                                                                                         BISKUP KIELECKI
   Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII